Situace na trhu práce

 

 

Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti

 

 • V 1.pololetí 2017 dosáhl podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil ČSÚ (VŠPS) průměrný počet zaměstnaných ve všech sférách národního hospodářství 5 183,2 tis. osob. Jejich počet meziročně vzrostl absolutně o 75,6 tis., v relativním vyjádření o 1,5 %. 

 • Podle výsledků za jednotlivá čtvrtletí představoval meziroční nárůst v 1.čtvrtletí 1,6 %, ve 2.čtvrtletí zpomalil na 1,3 %.

 • Na zvýšení zaměstnanosti se podílely nepatrně více ženy, jejich počet se zvýšil o 39,5 tis. na 2.285,5 tis., počet zaměstnaných mužů se zvýšil o 36,2 tis. na 2 897,8 tis.. Zastoupení žen mezi zaměstnanými se zvýšilo ze 44,0 % na 44,1 %. 
 • Zaměstnanost v primárním sektoru se v meziročním srovnání nezměnila. V tomto sektoru pracovalo 145,1 tis. osob. Jeho podíl na celkové zaměstnanosti zůstal na hodnotě 2,8 %.

 • K celkovému nárůstu zaměstnanosti přispěl sekundární sektor (průmysla stavebnictví), v němž zaměstnanost meziročně vzrostla o 33,1 tis. na 1 972,8 tis. osob. Podíl tohoto sektoru mírně vzrostl (o 0,1 p. b.) na 38,1 %. 

 • Na nárustu se podílel průmysl, kde se zvýšil počet zaměstnaných osob o 26,1 tis. na 1 586,7 tis., podíl průmyslu na celkové zaměstnanosti se nezměnil a představoval 30,6 %. 

 • Zaměstnanost ve stavebnictví vzrostla o 7,0 tis. na 386,2 tis. osob. Podíl stavebnictví na celkové zaměstnanosti se zvýšil (o 0,1 p. b.) na 7,5 %.

 • Významnou roli na vývoji zaměstnanosti sehrál terciárlní sektor služeb, kde sezaměstnanost zvýšila o 42,7 tis. na 3 065,4 tis. osob.Podíl terciárního sektoru na celkové zaměstnanosti se nepatrně snížil (o 0,1 p. b.) na 59,1 %.

 • Počet zaměstnanců, kteří tvoří nejpočetnější skupinu zaměstnaných (82,7 %), se zvýšil o 50,1 tis. na 4 287,7tis., vyšší byl nárůst počtu žen (o 32,9 tis. na 1 984,1 tis.), nárůst počtu mužů byl mírnější (o 17,2 tis. na 2 303,6 tis.).

 • Celkový počet podnikatelů vzrostl o 25,6 tis. na 895,4 tis. Výrazně vzrostl počet podnikatelů bez zaměstnanců, a to o 23,9 tis. na 703,8 tis. 

 • Počet podnikatelů se zaměstnanci se zvýšil pouze mírně (o 3,8 tis. na 162,3 tis.) a počet pomáhajících rodinných příslušníků nepatrně poklesl. Podíl podnikatelů včetně pomáhajících rodinných příslušníků na celkové zaměstnanosti se meziročně zvýšil (o 0,3 p. b). na 17,3 %. 

 • Počet osob pracujících na dobu neurčitou (zaměstnanců s pracovními úvazky na dobu neurčitou nebo jako podnikatel) se zvýšil o 72,5 tis. na 4 755,2 tis. osob. Počet osob pracujících na dobu určitou (včetně práce dočasné, příležitostní a sezónní a dalších časově omezených smluv) mírně vzrostl o 3,5 tis. na 426,7 tis.
 • Vzrostl počet osob pracujících na plnou pracovní dobu, a to o 41,0 tis. na 4 809,6 tis., počet pracujících na kratší dobu se zvýšil o 34,7 tis. na 373,6 tis. osob (jednalo se zejména o ženy, jejichž počet vzrostl o 28,1 tis. na 275,2 tis.).
 • Největší meziroční nárůst zaměstnanosti byl zaznamenán u pracujících s bydlištěm v Hl. m. Praze (o 27,7 tis.), Moravskoslezském (o 11,9 tis.) a Středočeském kraji (o 9,4 tis. osob). Zaměstnanost meziročně nepatrně poklesla v Pardubickém, Jihomoravském, Libereckém a Ústeckém kraji. 
 • S absolutním nárůstem zaměstnanosti rostla i míra zaměstnanosti (MZ). Celková MZ osob ve věku 15+ se zvýšila o 0,9 p. b. na 51,8 %, osob ve věku 15-64 let o 1,7 p. b. na 73,1 %.
 • V návaznosti na hlavní cíle Strategie Evropa 2020 si ČR do roku 2020 stanovila jako národní cíle v oblasti zaměstnanosti zvýšení celkové míry zaměstnanosti ve věkové skupině 20–64 let na 75 %, zvýšení MZ žen v této věkové skupině na 65 % a MZ starších pracovníků (55–64 let) na 55 %. MZ obyvatelstva ve věku 20-64 let se v 1. pololetí 2017 meziročně zvýšila o 1,8 p. b. na 77,9 %, MZ žen ve stejném věku vzrostla o 2,0 p. b. na 69,9 %, MZ ve věkové skupině 55-64 let vzrostla o 3,9 p. b. na 61,2 %. Cíle jsou tedy aktuálně plněny u všech třech ukazatelů.
 • Obecná míra nezaměstnanosti (metodika ILO) v 1. pololetí 2017 se v důsledku poklesu nezaměstnaných o 48,8 tis. meziročně snížila z 4,1 % na 3,2 % (o 0,9 p. b).
 • Průměrný podíl nezaměstnaných osob tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let k obyvatelstvu stejného věku v 1. pololetí 2017 poklesl na 4,7 %, meziročně byl nižší o 1,2 p. b. K 30.6.2017 se snížil na hodnotu 4,0 % a proti červnu 2016 byl nižší také o 1,2 p. b.
 • Průměrný počet uchazečů o zaměstnání se v hodnoceném období snížilo o 83,3 tis. na 350,1 tis., na konci června jich bylo evidováno 297,4 tis., o 86,9 tis. (tj. o 22,6 %)  méně než před rokem.
 • Počet nahlášených volných pracovních míst se v průběhu pololetí plynule zvyšovaly, na konci června jejich počet dosáhl 183,5 tis. a byl o 49,6 tis.meziročně vyšší. Jejich průměrný počet v 1. pololetí 2017 (153,4 tis.), byl proti 1. pololetí 2016 vyšší o 34,8 tis.
 • Počet uchazečů o zaměstnání připadající na 1 volné pracovní místo (2,3) byl ve srovnání s 1. pololetím 2016 (3,7) nižší. K 30. 6. 2017 dosáhl tento ukazatel hodnoty 1,6, zatímco na konci června 2016 to bylo 2,9 uchazeče na 1 VPM.
 • Podporu v nezaměstnanosti (PvN) k 30. 6. 2017 pobíralo 75,4 tis. uchazečů o zaměstnání, o 10,6 tis. osob méně než před rokem. Průměrný počet uchazečů o zaměstnání s nárokem na PvN v 1. pololetí 2017 meziročně poklesl o 9,0 tis. na 96,7 tis.
 • Podíl uchazečů o zaměstnání s PvN k tomuto datu vzrostl na 25,3 %(k 30. 6. 2016 činil 22,4 %) a průměrný podíl na celkové registrované nezaměstnanosti za celé pololetí se meziročně zvýšil z 24,4 % na 27,6 %.
 • Průměrná výše PvN za 1.pololetí 2017 vzrostla 285 Kč (o 4,5 %) na 6 552 Kč. Průměrná podpora k 30. 6. 2017 činila 6 814 Kč a byla meziročně vyšší o 424 Kč (o 6,6 %).
 • K 30.6.2017 bylo v evidenci ÚP ČR 49,3 tis. uchazečů o zaměstnání - osob se zdravotním postižením – (OZP), tj. o 6,4 tis. méně než před rokem. Podíl OZP na celkovém počtu nezaměstnaných na konci června 2017 vzhledem k pomalejšímu poklesu meziročně vzrostl ze 14,5 % na 16,6 %.
 • Počet uchazečů ve věku 50 a více let v polovině roku meziročně poklesl celkem o 19,4 tis. osob na 106,6 tis. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů se však zvýšil o 3,0 p. b. na 35,8 %.
 • Věková kategorie uchazečů do 25 let zaznamenala pokles o 14,9 tis. osob,k 30. 6. 2017 jich bylo evidováno 33,3 tis. Její podíl na celkovém počtu nezaměstnaných 11,2 % byl ve srovnání s polovinou roku 2016 nižší o 1,3 p. b.
 • Absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých po ukončení základní školy bylo k 30. 6. 2017 evidováno 10,5 tis., což je o 4,1 tis. méně než předrokem. 
 • Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání se meziročně snížil pouze mírně, z 3,8 % na 3,5 %.
 • Počet uchazečů o zaměstnání evidovaných déle než 12 měsíců meziročně poklesl o 46,7 tis. (tj. o 28,6 %) na 116,7 tis., jejich podíl na celkové nezaměstnanosti se snížil z 42,5 % na 39,2 %. Z nich 69,1 % tvoří ti, kteří jsouv evidenci ÚP ČR déle než 24 měsíců i přesto, že se jejich počet výrazně snížilo 33,5 tis. (o 29,4%) na 80,6 tis.
 • K 30. 6. 2017 byl zaznamenán meziroční pokles uchazečů o zaměstnání ve všech vzdělanostních kategoriích. Absolutně nejvíce se snížil  počet uchazečů o zaměstnání s vyučením (o 32,0 tis.),se základním vzděláním vč. neukončeného (o 24,2 tis.) a se středním odborným vzděláním s maturitou (o 14,6 tis.). 
 • Relativně podprůměrný pokles byl patrný pouze u uchazečů o zaměstnání se základním vzděláním vč. neukončeného (o 20,4 %) a vysokoškolským vzděláním (o 19,9 %).
 • Uchazeči s vyučením (101,8 tis.) i nadále zůstali nejpočetnější kategorií a představují 34,2 % všech uchazečů o zaměstnání. Druhou nejpočetnější skupinou jsou stále uchazeči se základním vzděláním vč. neukončeného (94,4 tis. osob), kteří tvoří na celkové nezaměstnanosti 31,7 %.
 • Průměrný počet evidovaných žen v 1.pololetí 2017 dosáhl 176,2 tis., oproti předchozímu roku je to méně o 41,4 tis. Mužů bylo v průměru 174,0 tis., což je méně o 41,8 tis. 
 • Průměrný podíl žen na celkovém počtu registrovaných nezaměstnaných se nepatrně zvýšil na 50,3 % (v 1. pololetí 2016 – 50,2 %). K 30. 6. 2017 bylo evidováno 139,1 tis. mužů a 158,3 tis. žen. 
 • Podíl nezaměstnaných osob vyšší než celorepublikový průměr (4,0 %) byl k 30. 6. 2017 zaznamenán v pěti krajích. Nejvyšší byl v Ústeckém  (6,4 %) a Moravskoslezském kraji (6,2 %).
 • Největší pokles počtu uchazečů o zaměstnání zaznamenali v Ústeckém, Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji, relativně nejvýraznější byl v Karlovarském (o 30,5 %), Plzeňském (o 28,9 %) a Pardubickém kraji (o 27,5 %).

 • Výdaje ze státního rozpočtu (SR) související s výplatou podporv nezaměstnanosti v 1. pololetí 2017 dosáhly 4 331 407 tis. Kč a byly vesrovnání s výdaji v 1. pololetí 2016 (4 483 289 tis. Kč) o 151 882 tis. Kč,tj. o 3,4 % nižší.
 • Na aktivní politiku zaměstnanosti (APZ) bylo v hodnoceném období na MPSV a ÚP ČR vynaloženo 2 230 909 tis. Kč. Ve srovnání s 1. pololetím 2016 klesly výdaje na APZ o 1 502 183 tis. Kč, tj. o 40,2 %. 
 • Nejvíce využívanými nástroji byly veřejně prospěšné práce, rekvalifikace a společensky účelná pracovní místa.
 • V rámci státní politiky zaměstnanosti bylo ze státního rozpočtu jako příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % osob se zdravotním postižením vynaloženo 2 669 871 tis. Kč, o 409 189 tis. Kč, tk. o 18,1 % více než v 1. pololetím 2016.
 • Na výplatu mzdových nároků zaměstnancům při platební neschopnosti zaměstnavatele, tj. insolvenci, bylo vynaloženo 96 819 tis., meziročně méně o 22 751 tis. Kč, tj. o 19,0 %. 

 

 

Zdroj: www.portal.mpsv.cz  

Analýza zdroje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1.pololetí 2017