Obchodní podmínky

 

I. Základní pojmy

 

www.123jobs.cz je inzertní web provozovaný provozovatelem.

 

Provozovatel:

123jobs Media s.r.o., Za Hládkovem 680/12, 169 00 Praha 6

IČ: 053 34 969

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 262103

Bankovní spojení: č.ú. 848757/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.

IBAN: CZ33 5500 0000 0000 0084 8757

SWIFT: RZBCCZPP

 

Objednatel:

Právnická osoba či fyzická osoba - podnikatel, která uzavře s provozovatelem smlouvu o poskytování inzertních služeb na www.123jobs.cz

 

Zájemce:

Návštěvník pracovního portálu.

 

II. Nabídka služeb, ceník

 

Inzertní web www.123jobs.cz poskytuje podnikatelům a dalším subjektům využívajícím práci třetích osob služby zejména v oblasti inzerce volných pracovních míst.

Nabídka služeb a cena služeb se řídí platným ceníkem uveřejněným na www.123jobs.cz (dále jen „Ceník“). Nabídka služeb a jejich cena může být sjednána individuálně odchylně v závislosti na rozsahu nabízených služeb a potřebách Objednatele. 

Ceny a rozsah poskytovaných služeb se mohou měnit v závislosti na vývoji pracovního trhu, návštěvnosti webu atd.

Objednatel má právo přístupu k objednaným službám. Tento přístup je chráněn uživatelským jménem a heslem, které si Objednatel zvolí. 

Objednatel je povinen chránit tyto přihlašovací údaje před zneužitím. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití těchto údajů neoprávněnou osobou.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit rozsah, cenu nebo specifikaci služeb dle vlastního uvážení. Tato změna však nemá vliv na již uzavřené smlouvy s Objednateli.

Základní službou poskytovanou objednatelům je inzerce nabídek volných pracovních míst na inzertním webu www.123jobs.cz (dále jen „Inzerce“). 

Jednotlivé produkty Inzerce jsou specifikovány v Ceníku.

 

 

 

III. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

 

Provozovatel přijímá objednávky Objednatelů na uzavření smlouvy o poskytnutí Inzerce, a to prostřednictvím elektronického formuláře na www.123jobs.cz. 

Vyplněním tohoto formuláře a kliknutím na tlačítko s názvem "potvrdit a zveřejnit inzerci" je ze strany Objednatele učiněn návrh Provozovateli na uzavření smlouvy o poskytnutí Inzerce, a to v rozsahu zvoleném Objednatelem a za cenu dle platného Ceníku a v souladu s těmito obchodními podmínkami. 

Odesláním objednávky Objednatel potvrzuje, že se s podmínkami uzavření smlouvy a Ceníkem seznámil.

Objednatel bere na vědomí, že Objednávka nemusí být Provozovatelem písemně ani elektronicky potvrzována.

Objednávka je akceptována Provozovatelem a smlouva o poskytnutí Inzerce je uzavřena konkludentně okamžikem zahájení poskytování služby Provozovatelem, tedy okamžikem uveřejnění Inzerce na portálu www.123jobs.cz.

Provozovatel může uzavření smlouvy odmítnout v případě, že:

- Objednatel v minulosti porušil závazky vůči Provozovateli nebo má závazek po lhůtě splatnosti

- objednávka je v rozporu s dobrými mravy

- Objednatel uvedl neplatné, neúplné nebo nesprávné údaje ( zejména název/ jméno, IČ, sídlo )

  

 

IV. Zveřejňování pracovních nabídek

 

Provozovatel se zavazuje uveřejňovat Inzerci dle  podmínek smlouvy uzavřené s Objednatelem.

Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit plnění ze smlouvy v těchto případech:

- inzerce je v rozporu s právním řádem České republiky nebo dobrými mravy

- inzerce má sexuální podtext nebo se týká poskytování sexuálních nebo erotických služeb

- obsah inzerce je zařazen do nesprávné kategorie nebo regionu. Za správné zařazení do kategorie a regionu v objednávce odpovídá Objednatel

- inzerce by mohla poškodit dobré jméno Provozovatele nebo třetích osob

- inzerce obsahuje multi-nabídku pracovních pozic v rozporu s podmínkami smlouvy

- inzerce porušuje autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce, obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová

- inzerce podněcuje nenávist vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobí národ, etnické skupiny, rasy a přesvědčení

- inzerce obsahuje pouze reklamu

- inzerce obsahuje nepravdivý údaj o jiné osobě, způsobilý značnou měrou ohrozit její vážnost, dobré jméno nebo pověst, poškodit ji v zaměstnání, narušit její rodinné vztahy nebo způsobit jí jinou vážnou újmu

 

 

Pravidla pro Inzerci zdarma:

 

Inzerce zdarma se vztahuje na jednorázové zveřejnění inzerátu kategorie START s jednou pracovní nabídkou po dobu 30 nebo 60 dnů.

Inzerce zdarma je určena výhradně pro fyzické osoby podnikatele (OSVČ), státní instituce, veřejné instituce, neziskové organizace (tj. zejména odborové organizace, spolky, občanská sdružení, církve, politické strany a politická hnutí) a státní vzdělávací zařízení. Pro všechny ostatní subjekty je inzerce placená.  

Objednatel, který je právnickou osobou – podnikatelem, bere na vědomí, že Inzerce zdarma je určena jiným subjektům. 

Objednatel, který je právnickou osobou - podnikatelem, se zavazuje, že nebude činit objednávku Inzerce zdarma a bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě objednávky Inzerce zdarma bude tato objednávka představovat návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí Inzerce v kategorii START a v případě uzavření smlouvy bude taková Inzerce zpoplatněna dle platného Ceníku.

Objednatel, který je právnickou osobou – podnikatelem, se zavazuje v případě, že učiní i přes výše uvedené objednávku Inzerce zdarma, uhradit tuto inzerci dle platného Ceníku.

 

 

V. Platební podmínky, fakturace

 

Objednatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za služby cenu dle Ceníku, nebyla-li cena sjednána odchylně.

Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Provozovatelem, a to ve lhůtě splatnosti uvedené na příslušné faktuře.

Objednatel souhlasí s vystavením a zasláním daňového dokladu v elektronické podobě.

Provozovatel není plátcem DPH. V případě, že se Provozovatel stane plátcem DPH, bude k cenám uvedeným v Ceníku připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů.

V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny má Provozovatel právo na zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 500,- Kč.

V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny delším než pět dnů má Provozovatel dále právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani její výší omezeno právo na náhradu škody.

Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že s uplatněním každé pohledávky Provozovatele z důvodu Objednatelem neuhrazené ceny vzniká Provozovateli ve smyslu ust. § 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky v minimální výši 1.200,- Kč.

 

 

VI. Reklamace

 

Objednatel má právo na reklamaci služeb v případě, že se chyba vyskytla na straně Provozovatele. 

Objednatel je oprávněn v rámci reklamačního postupu požadovat slevu nebo náhradní plnění (uveřejnění Inzerce) za dny, po které nebyla služba poskytována dle sjednaného rozsahu. 

Neučiní-li volbu práva Objednatel v reklamaci, je oprávněn tak učinit Provozovatel.

Lhůta pro uplatnění reklamace je nejpozději 14 dnů ode dne, kdy Objednatel chybu zjistil nebo při náležité pozornosti mohl zjistit, nejpozději však do 2 měsíců ode dne uveřejnění Inzerce.

Reklamaci je Objednatel oprávněn učinit e-mailem na info@123jobs.cz. Provozovatel se zavazuje reklamaci vyřídit nejpozději do 10 dnů.

  

 

VII. Odpovědnost Provozovatele

 

Poskytovatel neodpovídá za přerušení poskytování služeb v případě vyšší moci, v případě poruchy na zařízení dodavatelů energií a služeb (el. energie, telekomunikační spojení pod.) nebo v případě, kdy důvod přerušení poskytování služeb leží na straně Objednatele.

Provozovatel neodpovídá za obsahovou část Inzerce, za jejich jazykovou a gramatickou správnost a ani za pravdivost a aktuálnost údajů uvedených v Inzerci.

Provozovatel negarantuje Objednateli nalezení vhodného kandidáta na obsazení pracovní pozice a jeho setrvání v pracovním nebo obdobném poměru.

Provozovatel neodpovídá za škodu, která může Objednateli nebo třetím osobám vzniknout užíváním inzertního portálu, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat.

Činnost Provozovatele podle těchto obchodních podmínek není zprostředkováním zaměstnání za úhradu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

  

 

VIII. Ochrana osobních údajů - informace o zpracovávání osobních údajů

 

Provozovatel jako správce osobních údajů (dále též "správce") poskytuje tímto následující informace:

1. Právní základ pro zpracování

- smlouva o poskytnutí inzerce

- poskytování osobních údajů je povinností subjektů údajů - Objednatele, která vyplývá ze smlouvy o poskytnutí Inzerce

2. Účel zpracování

- poskytování služeb podle smlouvy o poskytnutí Inzerce uzavřené s Objednatelem

3. Příjemci osobních údajů

- orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)

- poskytovatelé účetních a daňových služeb

- další příjemci dle potřeb a pokynů Objednatele

4. Doba zpracování osobních údajů

- osobní údaje budou zpracovány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy zejm. zákona č.499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

5. Práva Objednatele

- právo na přístup k osobním údajům znamená, že Objednatel má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Objednatel má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné údaje má Objednatel právo kdykoliv doplnit.

- právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o Objednateli zpracovává, avšak pokud jsou splněny určité podmínky a Objednatel o to požádá.

- právo omezení znamená, že Objednatel má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracovávání jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je zloženo na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Objednatel právo kdykoliv vznést námitku.

- právo na přenositelnost údajů dává Objednateli možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Upozornění:

- právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s Objednatelem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

- v případě, že bude Objednatel jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděném správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Provozovatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ve vztahu k osobním údajům ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Objednatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ve vztahu k osobním údajům ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), a to především ve vztahu k uchazečům o zaměstnání, jejichž osobní údaje získal prostřednictvím pracovního portálu www.123jobs.cz.

Objednatel je oprávněn osobní údaje Zájemce použít výlučně k obsazení volného pracovního místa. 

Objednatel je povinen chránit osobní údaje Zájemce získané prostřednictvím portálu před jakýmkoli zneužitím a nesmí je použít pro sebe nebo pro někoho jiného na jakékoli jiné účely, zejména je povinen zabezpečit, aby tyto údaje nebyly zpřístupněny nebo poskytnuty jiné osobě či zveřejněny. 

V případě porušení této povinnosti je Objednatel v plném rozsahu odpovědný za škodu způsobenou porušením této povinnosti. Objednatel souhlasí s tím, že pokud budou vůči Provozovateli z důvodu porušení jakýchkoli práv třetích osob uvedených v tomto ustanovení vzneseny jakékoli nároky, zavazuje se Objednatel tyto nároky uspokojit a Provozovatele v plném rozsahu odškodnit. 

  

 

IX. Ostatní ujednání

 

Každý inzerát může obsahovat pouze nabídku jedné pracovní pozice. Multi-nabídka více pracovních pozic v jednom inzerátu je zakázána a Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit plnění smlouvy v případě, že Objednatel do jednoho inzerátu zahrne více pracovních pozic.

Objednatel bere na vědomí, že cena inzerce dle Ceníku je stanovena na objednané období a s tím, že Objednatel je povinen zaplatit cenu za inzerci za celé období, i když Objednatel celé období nevyužije, např. inzerát smaže nebo pozastaví před uplynutím sjednaného období.

Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel bude evidovat IP adresy objednatele, GEO lokátor a typ zařízení, ze kterého je inzerce objednávána.

Za obsah a gramatickou správnost Inzerce nese v plném rozsahu odpovědnost Objednatel. Provozovatel si však před zveřejněním vyhrazuje právo na stylistické úpravy.

Jestliže objednávka Inzerce obsahuje jakékoliv grafické znázornění, logo, fotografii nebo jiný výsledek duševní tvořivé činnosti, za vypořádání vztahů s autorem takového díla odpovídá výlučně Objednatel v plném rozsahu. Objednatel souhlasí s tím, že pokud budou vůči Provozovateli z důvodu porušení jakýchkoliv práv třetích osob uvedených v tomto odstavci vzneseny jakékoli nároky, zavazuje se Objednatel tyto nároky uspokojit a Provozovatele v celém rozsahu odškodnit.

Provozovatel je oprávněn okamžitě pozastavit poskytování služeb Objednateli bez nároku Objednatele na kompenzaci, pokud Objednatel závažným způsobem porušuje smlouvu, zejména pokud:

- Objednatel využívá osobní údaje Zájemců – uchazečů o zaměstnání v rozporu s těmito obchodními podmínkami

- Objednatel prostřednictvím své registrace umožňuje využívat služby jakékoli jiné osobě, která je u Provozovatele negativně vedena z důvodu neuhrazení jakéhokoli splatného závazku vůči Provozovateli nebo z důvodu využívání osobních údajů Zájemců v rozporu s těmito obchodními podmínkami

- neoprávněně užívá anebo třetí osobě umožňuje užívat Inzerci zdarma v rozporu s těmito obchodními podmínkami

- Provozovatel zjistí, že registrace Objednatele nebyla z jakéhokoli důvodu oprávněná

- Objednatel jedná v rozporu se smlouvou a/nebo s těmito obchodními podmínkami a/nebo s dobrými mravy, a pokud by zejména na základě negativních ohlasů ze strany uživatelů stránek a Zájemců mohlo dojít k poškození dobrého jména Provozovatele a snížena a/nebo ohrožena úroveň kvality poskytovaných služeb.

Veškeré spory vzniklé ze smlouvy o poskytnutí inzerce nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její platnost a výklad se Provozovatel a Objednatel zavazují řešit v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů v platném znění, v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, kterým jmenují a výslovně k vedení rozhodčího řízení pověřují JUDr. Svatopluka Herzána, advokáta, evid. č. ČAK 03394, zapsaného v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti pod č. 506, sídlem: Heyrovského 690, 252 44 Psáry. Rozhodce rozhoduje na základě listinných podkladů (důkazů) předložených stranami ve lhůtě rozhodcem stanovené bez nutnosti nařízení ústního jednání. Rozhodce je oprávněn nařídit ústní jednání pouze v případě, že listinné důkazy jím nebudou shledány dostatečnými pro řádné rozhodnutí sporu. Místem rozhodčího řízení je sídlo rozhodce. Rozhodčí řízení je zahájeno doručením žaloby do sídla nebo datové schránky rozhodce a přijetím žaloby k rozhodnutí ze strany rozhodce. Rozhodce je povinen žalovaného usnesením vyzvat k zaujetí písemného stanoviska k žalobě. Pokud tak žalovaný neučiní ve lhůtě stanovené rozhodcem, má se za to, že žalovaný nárok uznává. Stranám bude doručováno na adresy jejich sídla zapsaných v době zahájení rozhodčího řízení ve veřejném rejstříku nebo do jejich datových schránek. Zásilky zasílané na adresy dle předchozí věty se pro účely rozhodčího řízení považují za doručené i tehdy, pokud adresát jejich přijetí odepřel nebo si ve stanovené desetidenní úložní době zásilku nevyzvedl, a to dnem odepření přijetí písemnosti nebo uplynutím úložní doby. Doručování písemností prostřednictvím opatrovníka, úřední desky soudu nebo jiného veřejně přístupného místa se nepoužije. Rozhodce je oprávněn uložit účastníkovi, který ve sporu neměl úspěch, úplnou nebo částečnou náhradu nákladů rozhodčího řízení vynaložených protistranou dle poměru úspěchu ve věci. Náklady rozhodčího řízení sestávají především z rozhodčího poplatku, vlastních výloh stran, včetně nákladů na právní zastoupení dle vyhl. č. 177/1996 Sb. a zvláštních nákladů (vypracování znaleckého posudku apod.) Rozhodčí poplatek činí 3 % z hodnoty sporu, minimálně však 5.000,- Kč a dále DPH z této částky v zákonné výši. Náhrada nákladů rozhodčího řízení včetně nákladů na právní zastoupení se řídí obdobně dle občanského soudního řádu a souvisejících předpisů, zejména vyhl. č. 177/1996 Sb., v platném znění. Rozhodčí nález je konečný a strany nesjednávají možnost přezkumu nálezu dle zákona č. 216/1994 Sb. Proti rozhodcem vydanému rozhodčímu nálezu nejsou přípustné opravné prostředky. Ve smyslu § 28 zák. č. 216/1994 Sb. nabývá rozhodčí nález dnem jeho doručení na adresu sídla nebo datové schránky stran účinku pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný.

 

Tyto obchodní podmínky a platný Ceník tvoří nedílnou součást smlouvy.


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 22.11.2021.

 

123jobs Media s.r.o.